JSON
文章归档

基本的输入输出 接收来自键盘的输入输出: # input() 函数暂停程序运行,同时等待键盘输入,直到回车被按下,函数的参数即为提示语。 name = input('your name:') gender = input('…

   2019-11-12   看看